حل یک معما: چرا میتوکندری‌های پدرتان را به ارث نبرده‌اید؟

پژوهش جدیدی علت این موضوع را آشکار می‌کند که چرا میتوکندری‌ها از مادر به ارث می‌رسد و میتوکندری‌های پدر را دریافت نمی‌کنیم.

 

Zoomit 

پژوهش جدیدی علت این موضوع را آشکار می‌کند که چرا میتوکندری‌ها از مادر به ارث می‌رسد و میتوکندری‌های پدر را دریافت نمی‌کنیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *