تلسکوپ فضایی جیمز وب سرعت انبساط کیهان را اندازه‌گیری کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از داده‌های متغیرهای قیفاووسی، سرعت انبساط جهان را با دقت بهتری نسبت به تلسکوپ هابل محاسبه کرد.

 

Zoomit 

تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از داده‌های متغیرهای قیفاووسی، سرعت انبساط جهان را با دقت بهتری نسبت به تلسکوپ هابل محاسبه کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *