آیا فوران آتشفشان تونگا علت گرمای شدید تابستان امسال است؟

ممکن است انفجار عظیم و فوران آتشفشان تونگا در سال ۲۰۲۲ در گرمای شدید امسال نقش مهمی داشته باشد، اما فوران آتشفشان باعث ایجاد تغییرات اقلیمی نیست.

 

Zoomit 

ممکن است انفجار عظیم و فوران آتشفشان تونگا در سال ۲۰۲۲ در گرمای شدید امسال نقش مهمی داشته باشد، اما فوران آتشفشان باعث ایجاد تغییرات اقلیمی نیست. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *