شیوه تنفس بر چگونگی یادآوری خاطرات تأثیر می‌گذارد

مطالعات نشان می‌دهد که شیوه تنفس می‌تواند بر فعالیت عصب‌ها اثر بگذارد و عملکردهای شناختی مانند پردازش عواطف و یادآوری خاطرات را تحت‌تأثیر قرار بدهد.

 

Zoomit 

مطالعات نشان می‌دهد که شیوه تنفس می‌تواند بر فعالیت عصب‌ها اثر بگذارد و عملکردهای شناختی مانند پردازش عواطف و یادآوری خاطرات را تحت‌تأثیر قرار بدهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *