تغییر اقلیم چگونه به نزاع بر سر آب در مرز ایران و افغانستان دامن زده است؟

تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در سال‌های اخیر سبب شده است تا تنش‌های بین ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند بار دیگر اوج بگیرد.

 

Zoomit 

تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در سال‌های اخیر سبب شده است تا تنش‌های بین ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند بار دیگر اوج بگیرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *