MIT راهی جدید برای حذف دی‌اکسید‌کربن از هوا پیدا کرد

MIT راهی جدید برای حذف دی‌اکسید‌کربن از هوا پیدا کرد

محققان دانشگاه MIT موفق شدند دستگاه جدیدی بسازند که عملکردی مانند مبدل‌های کاتالیستی خودرو دارد و می‌تواند ذرات دی‌اکسیدکربن را از هوا جدا کند.