AMD احتمالا برای Zen 3 معماری جدید ارائه می‌کند

AMD احتمالا برای Zen 3 معماری جدید ارائه می‌کند

AMD معماری جدیدی را برای محصولات خود در خانواده‌ی Zen 3 به‌کار می‌گیرد که برنامه‌های ادامه‌دار رشد و توسعه‌ را در سال ۲۰۲۰ تثبیت می‌کند.