یک ملت، یک ابرقدرت؛ چین چگونه مرزهای علم و فناوری را درنوردید؟

یک ملت، یک ابرقدرت؛ چین چگونه مرزهای علم و فناوری را درنوردید؟

چگونه ملت فقیر و بحران‌‌زده‌‌ی چین طی ۱۵۰ سال توانست جایگاه خود را در تاریخ علم و فناوری جهان بازنویسی کند؟