گوگل با مبلغی دوبرابر مبلغ پیشنهادی فیسبوک، فیت بیت را تصاحب کرد

گوگل با مبلغی دوبرابر مبلغ پیشنهادی فیسبوک، فیت بیت را تصاحب کرد

طبق گزارش‌ها، فیسبوک نیز خواهان تصاحب فیت بیت بوده، اما تنها نیمی از مبلغی که گوگل در نظر گرفته است را پیشنهاد کرده بود.