گفت‌وگو؛ روشی ساده برای کمک به توسعه مغز کودک

گفت‌وگو؛ روشی ساده برای کمک به توسعه مغز کودک

روش صحبت‌کردن با کودک روی تکامل مغز او و مهارت‌های زبانی و اجتماعی او تأثیر درخورتوجهی می‌گذارد.