ژنتیک و تاثیر آن بر کیفیت خواب

ژنتیک و تاثیر آن بر کیفیت خواب

تلاش پژوهشگران در جهت شناسایی ژن‌های مؤثر روی خواب شاید سرانجام بتواند مکانیسم عمل خواب را شناسایی کرده و به بهبود خواب در انسان‌ کمک کند.