چگونه در رانندگی طولانی بیدار بمانیم؟

چگونه در رانندگی طولانی بیدار بمانیم؟

خواب‌آلودگی در رانندگی‌های طولانی جزو خطراتی است که رانندگان را تهدید می‌کند. چگونه باید پشت فرمان بر خواب غلبه کرد؟