چند ثانیه طول می‌کشد تا مغز موسیقی آشنا را بشناسد؟

چند ثانیه طول می‌کشد تا مغز موسیقی آشنا را بشناسد؟

براساس نتایج پژوهشی جدید، تنها ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا مغز موسیقی آشنایی را بشناسد.