چرا مشتری همیشه زیر بمباران سنگ‌های فضایی است؟

چرا مشتری همیشه زیر بمباران سنگ‌های فضایی است؟

ناظران آسمان شب به‌تازگی دو سنگ فضایی را دیده‌اند که تنها در فاصله‌ی یک ماه با سیاره‌ی مشتری برخورد کرد‌ه‌اند. این رصد کاملا تصادفی بود و احتمال آن بسیار نادر است.