چرا زیست‌ تجزیه‌پذیرها نمی‌توانند بحران پلاستیک را حل کنند؟

چرا زیست‌ تجزیه‌پذیرها نمی‌توانند بحران پلاستیک را حل کنند؟

جایگزین‌های سبزِ زباله‌های پلاستیکی همیشه در آب دریا تجزیه نمی‌شوند؛ اما آیا می‌توانند به حل مشکل زباله‌های غذایی کمک کنند؟