چرا احساسات منفی به‌کلی بد نیستند؟

 چرا احساسات منفی به‌کلی بد نیستند؟

 اگرچه ما به‌دنبال رهایی از بند احساساتی مانند ترس، خشم و غم هستیم و آن‌ها را جزء احساسات بد محسوب می‌کنیم، علم به ما می‌گوید احساسات منفی درواقع سالم و مفید هستند.