پنتاگون چگونه از کلمات رمز و اسامی مستعار برای پروژه‌های سری استفاده می‌کند؟

پنتاگون چگونه از کلمات رمز و اسامی مستعار برای پروژه‌های سری استفاده می‌کند؟

اطلاعات نظامی و نیروهای مسلح در دسته‌ی اطلاعات سری و فوق سری قرار می‌گیرند؛ اما مقام‌های نظامی از چه کلماتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند؟