هواوی برای سه ماه دیگر، معافیت تحریم دریافت کرد

هواوی برای سه ماه دیگر، معافیت تحریم دریافت کرد

هواوی هنوز تحت فشارهای تحریم آمریکا و کشورهای دیگر قرار دارد، اما درحال‌حاضر معافیت سه‌ماهه تا اجرای نهایی تمام تحریم‌های اقتصادی به آن‌ها اعطا شده است.