نقش تغییرات اقلیمی در ظهور و سقوط امپراطوری آشور

نقش تغییرات اقلیمی در ظهور و سقوط امپراطوری آشور

دانشمندان علوم زمین در پژوهشی تازه، نقش تغییرات اقلیمی را در فروپاشی یک امپراطوری باستانی دیگر در منطقه‌ی میان‌رودان نشان دادند.