نقاشی جیغ، اثر ادوارد مونش در حال محو شدن است

نقاشی جیغ، اثر ادوارد مونش در حال محو شدن است

کاربرد تحلیل علمی رنگ‌ها برای پی بردن به تأثیر زمان بر بعضی آثار هنری مشهور، در حال گسترش است و این بار نقاشی جیغ اثر ادوارد مونش به سوژه‌ی پژوهش تبدیل شده است.