ناسا از کشف سنگ‌بناهای حیات در اقیانوس‌های انسلادوس خبر داد

 ناسا از کشف سنگ‌بناهای حیات در اقیانوس‌های انسلادوس خبر داد

کشف ترکیب‌های زیستی در اقیانوس‌های انسلادوس، قمر یخی زحل مقدمه‌ای برای کشف حیات فرازمینی در این قمر است.