میزان استفاده آمریکایی‌ها از فیسبوک در دو سال اخیر ۲۶ درصد کاهش یافته است

میزان استفاده آمریکایی‌ها از فیسبوک در دو سال اخیر ۲۶ درصد کاهش یافته است

آمار جدید نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۷ تاکنون، میزان استفاده‌ی کاربران آمریکایی از شبکه‌ی اجتماعی فیسوک ۲۶ درصد کاهش یافته است.