مهم‌ترین تفاوت بین گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

مهم‌ترین تفاوت بین گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

در بسیاری از مباحث عمومی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به شکل مترادفی به کار می‌روند، اما این دو اصطلاح با هم برابر نیستند.