مفهوم سفر در زمان از کجا نشئت می‌گیرد؟

مفهوم سفر در زمان از کجا نشئت می‌گیرد؟

در طول تاریخ، سفر در زمان سوژه‌ی جذاب و پرطرفداری بوده است؛ اما ریشه‌های اولیه‌ی آن به کجا بازمی‌گردد؟