محققان: خودشیفتگی دو نوع بسیار متفاوت دارد

 محققان: خودشیفتگی دو نوع بسیار متفاوت دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد دو نوع خودشیفتگی وجود دارد که تفاوت میان آن‌ها بسیار دشوار است؛ زیرا در یکی از آن‌ها، افراد خودشیفته احساس باشکوه‌بودن نمی‌کنند؛ بلکه احساس ناامنی می‌کنند.