محرومیت از خواب چه تاثیری بر مغز و عملکرد شناختی آن دارد؟

محرومیت از خواب چه تاثیری بر مغز و عملکرد شناختی آن دارد؟

نتایج دو مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که محرومیت از خواب روی عملکرد شناختی و نیز فرایند پاک‌سازی مواد زائد مغز تأثیر نامطلوبی دارد.