محدوده سکونت‌پذیر، تنها معیار کافی برای جست‌وجوی حیات فرازمینی نیست

محدوده سکونت‌پذیر، تنها معیار کافی برای جست‌وجوی حیات فرازمینی نیست

یکی از پیش‌نیازهای حیات، وجود آب و قرارگیری سیاره در محدوده‌ی سکونت‌پذیر ستاره‌اش است؛ اما معیارهای دیگری هم در سکونت‌پذیری نقش دارند.