قدرت بینایی جنین پستانداران در رحم مادر بیش از تصور ما است

قدرت بینایی جنین پستانداران در رحم مادر بیش از تصور ما است

نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که شبکیه‌ی چشم جنین پستانداران بسیار زودتر از تصور پیشین پژوهشگران، در پاسخ به نور محیط توسعه پیدا می‌کند.