عقاب صحرایی با سفر غیرمترقبه به ایران هزینه‌ هنگفتی به پژوهشگران تحمیل کرد

عقاب صحرایی با سفر غیرمترقبه به ایران هزینه‌ هنگفتی به پژوهشگران تحمیل کرد

هزینه‌های سیستم رهگیری مبتنی‌بر اس‌ام‌اس در عقاب‌ها باعث شده، پژوهشگران روسی در تامین مخارج پژوهش خود با مشکلات اساسی مواجه شوند.