صفحات سه بعدی جدید، تلفیقی از تعامل لمسی، بصری و صوتی هستند

صفحات سه بعدی جدید، تلفیقی از تعامل لمسی، بصری و صوتی هستند

نمایشگری که محققان اخیرا ابداع کرده‌اند، به‌جای لیزر، با بهره‌گیری از ژنراتورهای امواج فراصوت، تصاویر را واقعی‌تر از قبل جلوه می‌دهد.