شیائومی و ریل می این هفته بیش از ۶ میلیون گوشی در هند فروختند

شیائومی و ریل می این هفته بیش از ۶ میلیون گوشی در هند فروختند

شیائومی با فروش ۳/۸ میلیونی و ریل‌می با فروش ۲/۲ میلیونی در هند طی هفته‌ی گذشته، موفقیت خود را جشن گرفتند.