شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟؛ همراه کارت توضیح می‌دهد

شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟؛ همراه کارت توضیح می‌دهد

اعداد شناسه‌ی قبض و پرداخت حاوی اطلاعات مهمی است. در این نوشته، درباره‌ی معنای این اعداد و امکان استعلام قبض فقط با استفاده از شناسه‌ی قبض در اپلکیشن «همراه کارت» توضیح داده می‌شود.