شناخت زیبایی در بخشی از مغز، دانشمندان را حیرت‌زده کرد

شناخت زیبایی در بخشی از مغز، دانشمندان را حیرت‌زده کرد

با پیشرفت علم شناخت بشر از پیچیدگی‌های مغز بیشتر می‌شود. دانشمندان تعامل بخش‌های عظیمی از مغز را در شناخت زیبایی دخیل می‌دانند که در شناخت خود ما هم نقش دارد؛ گویا آنچه که از دید یک فرد زیبا به‌نظر می‌رسد در شناخت وی از «خود» ریشه دارد.