شش حقیقت جذاب درباره اسکلت انسان

شش حقیقت جذاب درباره اسکلت انسان

استخوان‌ها صرفا شالوده‌ی پیکربندی انسان نیستند؛ بلکه در تنظیم احساسات و رفتارهای او هم نقش ایفا می‌کنند.