شرکت پست به فروشگاه‌های اینترنتی وب‌سرویس می‌دهد

شرکت پست به فروشگاه‌های اینترنتی وب‌سرویس می‌دهد

فروشگاه‌های اینترنتی برای استفاده از سرویس‌های شرکت پست می‌توانند از این شرکت وب‌سرویس دریافت کنند.