شاید تنها راه نجات موز کریسپر باشد

شاید تنها راه نجات موز کریسپر باشد

پژوهشگران درحال استفاده از ابزار ویرایش ژن برای تقویت قدرت دفاعی موز و پیشگیری از انقراض یک واریته‌ی تجاری مهم هستند.