سونی برای افزایش تولید حسگرهای CMOS کارخانه جدید تأسیس می‌کند

سونی برای افزایش تولید حسگرهای CMOS کارخانه جدید تأسیس می‌کند

سونی بخش عمده‌ای از درآمد خود را از تولید حسگرهای دوربین تأمین می‌کند و برای افزایش هرچه بیشتر محصولات، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام می‌دهد.