سرنوشت دانشمند چینی مسئول دستکاری ژنتیکی نوزادان هنوز نامعلوم است

سرنوشت دانشمند چینی مسئول دستکاری ژنتیکی نوزادان هنوز نامعلوم است

دانشمند چینی که سال گذشته از تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی خبر داد، از آن زمان ناپدیده شده و هنوز اطلاعی از سرنوشتش در دست نیست.