ربات‌ها قرار نیست شغل‌تان را تصاحب کنند؛ فقط می‌خواهند آن را ارتقا بدهند

ربات‌ها قرار نیست شغل‌تان را تصاحب کنند؛ فقط می‌خواهند آن را ارتقا بدهند

موضوع استفاده از ربات به‌جای نیروی کار انسانی، جدید نیست. برخی از کارشناسان وقوع این امر را در آینده، نه رویدادی اجتناب‌ناپذیر و نه امری محتمل می‌دانند.