دستکاری مصنوعی آسمان شب؛ آیا دوران زیبایی طبیعی افلاک به سر رسیده است؟

دستکاری مصنوعی آسمان شب؛ آیا دوران زیبایی طبیعی افلاک به سر رسیده است؟

صور فلکی برای قرن‌‌ها راهنمای بشر در تنظیم تقویم‌‌ها و مسیریابی سفرها بوده‌‌اند؛ اما معرفی انواع جدید هنرهای فضایی می‌‌تواند چشم‌‌انداز دیرین پهنه‌‌ی آسمان شب را متحول کند.