درصورت انقراض نسل بشر، آیا اثری از انسان برای آیندگان به‌جا خواهد ماند؟

درصورت انقراض نسل بشر، آیا اثری از انسان برای آیندگان به‌جا خواهد ماند؟

باگذشت میلیون‌ها سال از دوره‌های کرتاسه یا ژوراسیک، آثار زیادی از آن دوران باقی مانده است. آیا میلیون‌ها سال آینده نیز ردی از بشر بر زمین باقی خواهد ماند؟