دانشمندان قادرند باورهایشان را در مواجه با نتایج مغایر تغییر دهند؛ شما چطور؟

دانشمندان قادرند باورهایشان را در مواجه با نتایج مغایر تغییر دهند؛ شما چطور؟

نتایج مطالعه‌ای نشان داد دانشمندان با اکثر انسان‌ها در یک زمینه متفاوت‌اند و آن توانایی‌ تغییر باورهایشان پیرو مشاهده شواهد جدید است. شما چقدر در برابر تغییر باورهایتان سرسخت هستید؟