دانشمندان برای اولین بار انسان را در حالت زیست تعویقی قرار دادند

دانشمندان برای اولین بار انسان را در حالت زیست تعویقی قرار دادند

تیمی از پژوهشگران دانشکده پزشکی مریلند در راستای انجام آزمایشی برای درمان صدمات مرگبار، توانستند برای اولین بار یک بیمار را در حالت زیست تعویقی قرار دهند.