دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده استارتاپ‌ها تشکیل می‌شود

دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده استارتاپ‌ها تشکیل می‌شود

رییس قوه‌ی قضاییه اعلام کرد با ایجاد کارگروهی مشترک میان دو قوه‌ی اجرایی و قضایی، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی و رفع می‌شود.