خودروهای برقی آئودی براساس چهار پلتفرم تولید خواهند شد

خودروهای برقی آئودی براساس چهار پلتفرم تولید خواهند شد

آئودی تا سال ۲۰۲۵، براساس چهار پلتفرم ۳۰ مدل خودرو برقی تولید خواهد کرد.