خواب چگونه سموم را از مغز پاک می‌کند

خواب چگونه سموم را از مغز پاک می‌کند

 نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که همگامی امواج مغز در یکی از مراحل خواب در پیشگیری از تجمع سموم در مغز نقش دارد.