جهان با بحران کمبود خون مواجه است

جهان با بحران کمبود خون مواجه است

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که عرضه‌ی خون در جهان برای استفاده در انتقال خون کافی نیست و بیشتر کشورها دچار کمبود هستند.