توانایی ادراک مینی‌مغزهای آزمایشگاهی دانشمندان را نگران کرده است

توانایی ادراک مینی‌مغزهای آزمایشگاهی دانشمندان را نگران کرده است

دانشمندان برای محققانی که روی مینی‌مغزهای آزمایشگاهی کار می‌کنند، خطوط قرمزی تعیین کرده‌اند و از احتمال توانایی ادراک و احساس این مغزها که شباهت زیادی به مغز انسان دارند خبر می‌دهند.