تفاوتی بین اعتیاد و وابستگی به دارو وجود دارد؟

تفاوتی بین اعتیاد و وابستگی به دارو وجود دارد؟

کلمات اعتیاد و وابستگی یک معنا را به ذهن متبادر می‌کنند؛ اما درعمل، تفاوت‌هایی بین آن‌‌ها وجود دارد که می‌توانند روش‌های درمان و تشخیص را تغییر دهند.