تاثیر مثبت خواب‌های بد در رویارویی با ترس در زندگی واقعی

تاثیر مثبت خواب‌های بد در رویارویی با ترس در زندگی واقعی

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد حتی زمانی‌که خواب‌های ما ترسناک یا پریشان‌کننده باشند، می‌توانند مغز را چنان تنظیم کنند که در روز آینده بهتر با ترس مقابله کند.